Privacy & disclaimer


Stichting Tholen ziet je vindt het belangrijk al haar activiteiten uit te voeren conform de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Ten aanzien van deze gegevens geldt dat Stichting Tholen ziet je verantwoordelijke is in de zin van de AVG. Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens.

1. Doel en achtergrond van de verwerking van persoonsgegevens
Voor alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 4). Als u informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, ons een e-mail stuurt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Wij verwerken deze gegevens van een webformulier of de inhoud van uw e-mail op een wijze die nodig is voor de afhandeling daarvan of voor de verdere verwerking in onze administratie. Van deelnemers aan onze projecten (vrijwilligers, hulpverleners en hulpontvangers) verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze projecten.
De gegevens die wij van u vragen zijn: naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail, zo nodig: geboortedatum, zo nodig: gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van het project waarbij u betrokken bent.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Tholen ziet je:
• om contact met u te kunnen opnemen;
• om u informatie te sturen;
• voor het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
• voor het uitvoeren van onze projecten

Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor relatiebeheer om u te informeren over onze activiteiten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van de diensten van derden voor de ondersteuning van onze organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Met deze derden sluiten wij verwerkersovereenkomsten zoals de wetgeving dit vereist.

2. Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wet mag Stichting Tholen ziet je alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. We hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
• Met uw toestemming. Bijvoorbeeld voor het aan u versturen van onze nieuwsbrief. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.
• In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst. Bijvoorbeeld als u als ons machtigt een donatie bij u te incasseren.
• Vanuit een wettelijke verplichting (waaronder boekhoudkundige verwerking en fiscale verplichtingen en verplichtingen of andere dwingende wet- en regelgeving).
• In verband met de gerechtvaardigde belangen van Stichting Tholen ziet je. Bijvoorbeeld omdat u zich heeft aangemeld als vrijwilliger voor een van onze projecten en wij contact met u willen opnemen.

3. Uitwisseling van persoonsgegevens
Stichting Tholen ziet je zal de door u versterkte gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, anders dan voor onze werkzaamheden noodzakelijk is. De verstrekte gegevens zijn dan zo summier mogelijk.

4. Website en cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen. Wij gebruiken functionele cookies om het gebruik van onze website voor u te optimalieren.

5. Beveiliging van persoonsgegevens
Stichting Tholen ziet je draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door ons aangeboden en gefaciliteerde diensten.

6. Uw privacyrechten
Indien wij gegevens van u verwerken, dan heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen of ons te verzoeken gegevens te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u indienen door een e-mail te sturen of ons te bellen. Voordat wij tot wijziging, etc. overgaan, zullen wij eerst uw identiteit controleren. Verwijdering van gegevens is slechts mogelijks voor die gegevens waarvoor wij geen wettelijke bewaarplicht hebben.

7. Wijzigingen
Privacy is een onderwerp dat nog volop in beweging is. Wij zullen de informatie op deze website dan ook aanpassen als dit nodig is.

8. Contact
Als u vragen heeft, kunt u ons als volgt bereiken:
Stichting Tholen ziet je
p/a Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
info@tholenzietje.nl